Verantwoordelijke ministeriële adviesraad voor kansspelen

By Author

Op 15 januari 1961 werd de Adviesraad voor Culturele Samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk ingesteld bij Koninklijk Besluit van 17 januari 1961 nr 12. De raad was samengesteld uit een voorzitter en negen leden. De voorzitter van de raad was de minister belast met de zorg voor culturele zaken van het land waar de raad bijeenkwam.

De raad van bestuur heeft, tenzij bij of krachtens deze wet anders is bepaald, tot taak het verstrekken, wijzigen en intrekken van vergunningen voor de diverse vormen van kansspelen, exploitatievergunningen en modeltoelatingen voor speelautomaten, het bevorderen van het voorkomen en het beperken van kansspelverslaving, het geven van voorlichting en informatie, … ring van een laag risico bepaalde aanbieders van kansspelen bij ministeriële regeling vrijstelling te kunnen verlenen van de verplichtingen op basis van de Wwft.7 – Handelaren Daarnaast wordt de categorie Wwft-instellingen van ‘grootwaardehandelaren’ uitgebreid. Deze categorie ziet op personen die in goederen handelen en daar-voor betalingen in contant geld doen of ontvangen … Vanwege de relatief hoge verslavingsrisico’s bij kansspelen in speelcasino’s, bieden dit wetsvoorstel en de aanhangige wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met het organiseren van kansspelen op afstand 5 (hierna: het wetsvoorstel kansspelen op afstand) een kader voor verslavingspreventie. Doel van verslavingspreventie is te voorkomen dat … Conform het in de Tweede voortgangsrapportage kansspelen 3 uitgesproken kabinetsvoornemen alle kansspeltaken binnen de rijksdienst te concentreren bij het Ministerie van Justitie, ben ik sinds de overdracht van deze taken van Economische Zaken naar Justitie op 5 maart 2004 4 de verantwoordelijke bewindspersoon voor het speelautomatendossier. Om die reden is deze … Belangenbehartiger, kennisdeler en netwerkorganisatie voor de lokale besturen: ons nieuwe jaarverslag toont hoe we die rollen hebben waargemaakt in 2019, en waar we nu staan. Bekijk ook het overzicht van politieke dossiers waarin we actief waren. # Bestuur, Omgeving, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid, Vrije tijd, Internationaal, Werken en ondernemen, Milieu, klimaat & …

Perschef op het kabinet van Vlaams minister Hugo Weckx, bevoegd voor volksgezondheid en Brusselse aangelegenheden (1987-1990) – nuttige ervaring en resultaten : uitbouw Belgisch en Vlaams persnetwerk, verdere uitbouw van een netwerk van ambtenaren- en politieke contacten, ghost-writer voor ministeriële toespraken, protocolaire vervangingen

ring van een laag risico bepaalde aanbieders van kansspelen bij ministeriële regeling vrijstelling te kunnen verlenen van de verplichtingen op basis van de Wwft.7 – Handelaren Daarnaast wordt de categorie Wwft-instellingen van ‘grootwaardehandelaren’ uitgebreid. Deze categorie ziet op personen die in goederen handelen en daar-voor betalingen in contant geld doen of ontvangen … Vanwege de relatief hoge verslavingsrisico’s bij kansspelen in speelcasino’s, bieden dit wetsvoorstel en de aanhangige wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met het organiseren van kansspelen op afstand 5 (hierna: het wetsvoorstel kansspelen op afstand) een kader voor verslavingspreventie. Doel van verslavingspreventie is te voorkomen dat … Conform het in de Tweede voortgangsrapportage kansspelen 3 uitgesproken kabinetsvoornemen alle kansspeltaken binnen de rijksdienst te concentreren bij het Ministerie van Justitie, ben ik sinds de overdracht van deze taken van Economische Zaken naar Justitie op 5 maart 2004 4 de verantwoordelijke bewindspersoon voor het speelautomatendossier. Om die reden is deze … Belangenbehartiger, kennisdeler en netwerkorganisatie voor de lokale besturen: ons nieuwe jaarverslag toont hoe we die rollen hebben waargemaakt in 2019, en waar we nu staan. Bekijk ook het overzicht van politieke dossiers waarin we actief waren. # Bestuur, Omgeving, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid, Vrije tijd, Internationaal, Werken en ondernemen, Milieu, klimaat & …

Ministeriële verantwoordelijkheid. De ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement afleggen voor hun beleidsdaden. Zij alleen zijn (politiek) verantwoordelijk voor wetgeving en beleid. De Koning, die tevens deel uitmaakt van de regering, is dat niet.

De markt voor kansspelen op afstand kent naar verwachting de komende jaren een groei van circa 12% per jaar. 38. Vanwege het niet volledig uit te sluiten risico van substitutie is het van belang dat dit wetsvoorstel ook de huidige vergunninghouders ruimte biedt een vergunning voor het organiseren van kansspelen op afstand te verkrijgen en daarmee een online productaanbod … Voortzetting van de werken van de Adviesraad voor Welzijnszorg. Op basis van de informatie en antwoorden die beetje bij beetje gegeven worden door de vertegenwoordigers van de bevoegde ministers wordt duidelijk dat er nog verschillende pijnpunten zitten in de ontwerp-ordonnantie, meer bepaald wat betreft de opdrachten van het BHSI (waaronder de operationalisering) en het … De raad van bestuur heeft, tenzij bij of krachtens deze wet anders is bepaald, tot taak het verstrekken, wijzigen en intrekken van vergunningen voor de diverse vormen van kansspelen, exploitatievergunningen en modeltoelatingen voor speelautomaten, het bevorderen van het voorkomen en het beperken van kansspelverslaving, het geven van voorlichting en informatie, … ring van een laag risico bepaalde aanbieders van kansspelen bij ministeriële regeling vrijstelling te kunnen verlenen van de verplichtingen op basis van de Wwft.7 – Handelaren Daarnaast wordt de categorie Wwft-instellingen van ‘grootwaardehandelaren’ uitgebreid. Deze categorie ziet op personen die in goederen handelen en daar-voor betalingen in contant geld doen of ontvangen … Vanwege de relatief hoge verslavingsrisico’s bij kansspelen in speelcasino’s, bieden dit wetsvoorstel en de aanhangige wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met het organiseren van kansspelen op afstand 5 (hierna: het wetsvoorstel kansspelen op afstand) een kader voor verslavingspreventie. Doel van verslavingspreventie is te voorkomen dat … Conform het in de Tweede voortgangsrapportage kansspelen 3 uitgesproken kabinetsvoornemen alle kansspeltaken binnen de rijksdienst te concentreren bij het Ministerie van Justitie, ben ik sinds de overdracht van deze taken van Economische Zaken naar Justitie op 5 maart 2004 4 de verantwoordelijke bewindspersoon voor het speelautomatendossier. Om die reden is deze … Belangenbehartiger, kennisdeler en netwerkorganisatie voor de lokale besturen: ons nieuwe jaarverslag toont hoe we die rollen hebben waargemaakt in 2019, en waar we nu staan. Bekijk ook het overzicht van politieke dossiers waarin we actief waren. # Bestuur, Omgeving, Samenleving, gezin & welzijn, Veiligheid, Vrije tijd, Internationaal, Werken en ondernemen, Milieu, klimaat & …

ring van een laag risico bepaalde aanbieders van kansspelen bij ministeriële regeling vrijstelling te kunnen verlenen van de verplichtingen op basis van de Wwft.7 – Handelaren Daarnaast wordt de categorie Wwft-instellingen van ‘grootwaardehandelaren’ uitgebreid. Deze categorie ziet op personen die in goederen handelen en daar-voor betalingen in contant geld doen of ontvangen …

De Rekenkamer verrichtte in 1993 en 1994 onderzoek naar de wijze waarop de ministeriële verantwoordelijkheid voor zelfstandige bestuursorganen (die een publieke taak hebben zonder dat ze hiërarchisch onder een minister vallen) is geregeld en naar de wijze waarop ministers in de praktijk aan deze verantwoordelijkheid invulling geven. Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 3 juli 2020 zorgen voor voldoende gebruiksrechten op dat media-aanbod voor verspreiding, hergebruik en ontsluiting op de aanbodkanalen; en c. verlenen medewerking in het kader van de taak van de NPO om voor de landelijke publieke mediadienst het verwerven, beheren en gebruiken van rechten op media-aanbod en de daaraan verbonden namen en merken te coördineren. Een ontwerp voor dit werkprogramma voor het volgende kalenderjaar wordt door het adviescollege jaarlijks voor 1 11 Voor de Raad voor cultuur en de Adviesraad internationale vraagstukken zijn Perschef op het kabinet van Vlaams minister Hugo Weckx, bevoegd voor volksgezondheid en Brusselse aangelegenheden (1987-1990) – nuttige ervaring en resultaten : uitbouw Belgisch en Vlaams persnetwerk, verdere uitbouw van een netwerk van ambtenaren- en politieke contacten, ghost-writer voor ministeriële toespraken, protocolaire vervangingen

Willemstad – De regering van Curaçao moet al op korte termijn met ‘een getrapt plan’ voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online kansspelen komen. Dit staat te lezen in het Landspakket Curaçao, althans in de uitwerking van het maandag door Nederland en Curaçao ondertekende akkoord.

5 aug 2014 Interne samenhang kansspelen op afstand; b. Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de De kansspelautoriteit is verantwoordelijk voor het beheer van het Centraal Register en